arthron

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do strony internetowej www.arthroncomplex.pl

Orifarm Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000867348, NIP: 7011003307, REGON: 387507348, kapitał zakładowy 44.000,00 zł (dalej: ”Orifarm”), jako administrator danych osobowych, działa z poszanowaniem ochrony prywatności, podejmując starania w celu ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z poniższymi zasadami. Odwiedzając tę stronę akceptujecie Państwo i wyrażacie zgodę na warunki opisane niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe gromadzone przez Orifarm i ich źródło

Kiedy odwiedzacie Państwo strony internetowe Orifarm, następujące dane mogą zostać pobrane automatycznie:

 • Informacje techniczne, w tym adres IP, używany do połączenia komputera z Internetem, informacje logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma;
 • Informacje dotyczące wizyty na stronie, w tym adres witryny, z której użytkownik przeniósł się na stronę Orifarm (adres URL). (łącznie z datą i czasem), czas reakcji strony internetowej, błędy pobierania, czas trwania wizyty na poszczególnych stronach i podstronach, informacje o sposobie korzystaniu ze strony (takie jak przewijanie strony, liczba kliknięć, użycie prawego przycisku myszy /mouse-over/) oraz metody wykorzystane do przejścia do innych stron.

Orifarm może również współpracować ze stronami trzecimi (takimi jak np. partnerzy biznesowi, podwykonawcy usług technicznych, sieci reklamowe, dostawcy usług analitycznych i informacji) i od nich także może otrzymywać informacje o użytkownikach stron internetowych.

Orifarm gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również te dane osobowe, które Państwo dobrowolnie udostępnicie poprzez stronę internetową, w tym:

 • Imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres i inne informacje kontaktowe, w tym adres(y) poczty elektronicznej i numer(y) telefonu(ów).
 • Informacje, które Państwo podacie o sobie lub innych, w celu opisania swojego zapytania. Prosimy o nie przekazywanie żadnych danych osobowych ani wrażliwych danych osobowych pacjentów, umożliwiających ich identyfikację, chyba że pacjenci wyrażą na to wyraźną zgodę.

Podczas pozyskiwania Państwa danych osobowych, Orifarm poinformuje, czy ich podanie ma charakter dobrowolny czy obowiązkowy. Decyzja o nieudostępnianiu niektórych informacji może wpłynąć na możliwość korzystania przez Państwa ze wszystkich funkcjonalności lub uniemożliwić Orifram świadczenie wybranych usług.

W jaki sposób Orifarm wykorzystuje dane osobowe

Orifarm przetwarza uzyskane dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

 • Przekazanie informacji i świadczenie usług, zgodnie ze zgłoszonym przez użytkownika zapotrzebowaniem, na przykład informacje o produkcie Orifarm;
 • Zgłaszanie i monitorowanie danych o działaniach niepożądanych leków, zgłoszonych poprzez tę stronę internetową;
 • Przekazanie informacji, świadczenie usług i/lub przekazanie materiałów, drogą telefoniczną, pocztą, pocztą elektroniczną i/lub osobiście, zgodnie ze zgłoszonymi przez użytkownika preferencjami;
 • Prowadzenie ankiet lub badań rynku;

 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Orifarm przetwarza dane osobowe w oparciu o przynajmniej jedną z poniższych podstaw:

 • Zgoda – w niektórych przypadkach Orifarm może prosić o zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę, możecie ją wycofać w każdej chwili, kontaktując się z Orifarm , zgodnie ze wskazówkami w zakładce „Kontakt”. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 • Obowiązek prawny – w niektórych przypadkach, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub w celu wykonania umowy, która Państwa dotyczy. Ograniczenie lub zaprzestanie takiego przetwarzanie może nie być możliwe lub rezygnacja może mieć wpływ na wywiązywanie się Orifarm z podjętych wobec Państwa zobowiązań.
 • Prawnie uzasadniony interes administratora – w niektórych przypadkach Orifarm może przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Możecie Państwo zażądać ograniczenia lub zaprzestania takiego przetwarzania kontaktując się z Orifarm, zgodnie ze wskazówkami w zakładce „Kontakt”.

Komu Orifarm może udostępniać dane osobowe

Orifarm może udostępniać dane osobowe w ramach grupy spółek Orifarm (rozumianej jako jej podmioty zależne/stowarzyszone, główną spółkę holdingową (spółkę dominującą) oraz podmioty zależne/stowarzyszone spółki dominującej), jeśli jest to konieczne w związku z prawnie uzasadnionym interesem Takeda lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi (np. bezpieczeństwo leku/pacjenta).

Orifarm może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu Orifarm, m.in. takie jak przekazywanie informacji i świadczenie usług. 

Orifarm zawiera stosowne umowy z w/w usługodawcami, które zabraniają im wykorzystywania lub udostępniania Państwa danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celu świadczenia usług objętych umową w imieniu lub na rzecz Orifarm lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.

Orifarm zastrzega sobie prawo do udostępnienia Państwa danych osobowych w przypadku sprzedaży, licencjonowania lub przeniesienia całości lub dowolnej części swojej działalności lub majątku. W przypadku takiej sprzedaży, leasingu (licencjonowania) lub przeniesienia, Orifarm dołoży racjonalnych starań, aby ukierunkować przejmującego na wykorzystanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Orifarm nie udostępnia żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych ani promocyjnych dotyczących ich własnych produktów lub usług.

Jeśli będzie to konieczne dla wypełnienia obowiązku prawnego, Orifarm ujawni Państwa dane osobowe instytucjom państwowym, organom kontrolnym i/lub sądom.

Niektóre spółki należące do grupy Orifarm i/lub usługodawcy mogą mieć siedziby w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), których przepisy prawne mogą nie gwarantować takiej samej ochrony Państwa danych osobowych. Orifarm zapewni, wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w związku z takimi transferami. 

W jaki sposób Orifarm chroni dane osobowe

Orifarm podejmie wszelkie racjonalne i odpowiednie środki fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym użyciem i dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Orifarm dołoży wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, niemniej nie możemy zagwarantować, że nie nastąpi ich utrata, niewłaściwe użycie lub zmiana, a każda transmisja danych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Należy pamiętać, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Internet.

Jak długo Orifarm przechowuje dane osobowe

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone, z zastrzeżeniem lokalnych przepisów i prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby fizyczne w Unii Europejskiej mają określone prawa dotyczące ich danych osobowych, które jednakże mogą podlegać ograniczeniom. Prawa te obejmują prawo do: (i) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia; (ii) uzyskania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także (iii) prawo do przenoszenia danych. Jeśli chcesz użyć jednego z wyżej wymienionych praw, skorzystaj z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej. Osoby fizyczne w UE mają również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie ich danych osobowych do lokalnego urzędu ochrony danych.

Możecie Państwo wnioskować do Orifarm o nieprzetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Orifarm zazwyczaj informuje (przed zgromadzeniem danych) o zamiarze wykorzystania danych do takich celów lub o zamiarze ich przekazania jakiejkolwiek stronie trzeciej do takich celów. Możecie Państwo skorzystać z prawa do zapobieżenia takiemu przetwarzaniu, informując Orifarm w dowolnym momencie, o rezygnacji/odmowie otrzymywania informacji marketingowych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z tego prawa, należy użyć funkcji „anuluj subskrypcję” w odpowiednich komunikatach lub skontaktować się z nami bezpośrednio, zgodnie ze wskazówkami w zakładce „Kontakt”. 

Inne ważne informacje

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Opisane w niniejszej Polityce zasady prywatności nie dotyczą tych stron. Przypominamy o konieczności zapoznania się z sekcją dotyczącą regulacji prawnych i polityki prywatności każdej witryny, do której macie Państwo dostęp.

Google Analytics

Orifarm korzysta z Google Analytics, które jest sieciowym narzędziem analitycznym ułatwiającym właścicielom stron internetowych zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z ich strony. Klienci Google Analytics mogą zapoznać się z różnymi raportami na temat interakcji użytkowników z ich stroną internetową, dzięki czemu mogą ją poprawić. Google Analytics zbiera informacje anonimowo. Przedstawia tendencje dotyczące odwiedzin na stronie internetowej, nie identyfikując poszczególnych odwiedzających.

Pliki cookie Google Analytics

Podobnie jak wiele innych usług, Google Analytics wykorzystuje pliki cookies pierwszej kategorii do śledzenia interakcji odwiedzających z daną stroną internetową. Pliki cookies są wykorzystywane do zapisywania informacji, takich jak czas obecnej wizyty, informacja o tym, czy odwiedzający był wcześniej na danej stronie i jaka strona skierowała odwiedzającego na tę stronę internetową. Przeglądarki nie udostępniają własnych plików cookies pomiędzy domenami.

Korzystanie z adresu IP

Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do Internetu przypisywany jest unikalny numer, znany jako adres protokołu internetowego (IP). Ponieważ cyfry te są zwykle przypisywane blokom krajowym, adres IP może być często używany do identyfikacji kraju, stanu i miasta, z którego dany komputer łączy się z Internetem. Narzędzie Google Analytics zbiera adresy IP odwiedzających stronę internetową, aby zapewnić właścicielom stron informacje o tym, skąd pochodzą ich użytkownicy. Metoda ta znana jest jako geolokalizacja IP.

Google Analytics nie podaje informacji o faktycznym adresie IP klientom Google Analytics. Ponadto, korzystając z metody znanej jako maskowanie IP, właściciele stron internetowych, którzy korzystają z Google Analytics, mogą nakazać Google Analytics używanie do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie całego adresu IP. Niezależnie od tego, czy właściciele stron internetowych korzystają z Google Analytics, mają oni dostęp do adresów IP użytkowników ich strony.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację danej osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub informacje na rachunku albo inne dane, które można w uzasadniony sposób powiązać z takimi informacjami. Warunki korzystania z Google Analytics (Terms of Service), których muszą przestrzegać wszyscy klienci Google Analytics, zabraniają śledzenia lub gromadzenia tych informacji za pomocą Google Analytics lub kojarzenia danych osobowych z informacjami pochodzącymi z analizy internetowej.

Korzystanie z danych analitycznych przez Google

Właściciele stron internetowych korzystający z Google Analytics mają kontrolę nad danymi, z których Google może korzystać. Mogą zdecydować, czy chcą, aby Google korzystało z tych danych, dzięki opcji udostępniania danych Google Analytics. Gdy zostanie udzielone takie zezwolenie, dane są wykorzystywane do doskonalenia produktów i usług Google. Właściciele stron internetowych mogą w każdej chwili zmienić te opcje.

Browser Opt-out

– przeglądarka internetowa z wtyczką blokującą


Aby zapewnić użytkownikom strony internetowej większy wybór sposobu gromadzenia ich danych przez Google Analytics, Google opracował wtyczkę do przeglądarki blokującą Google Analytics. Wtyczka komunikuje się z kodem JavaScript Google Analytics (ga.js), aby wskazać, że informacje o wizycie na stronie internetowej nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Wtyczka do przeglądarki blokująca Google Analytics nie uniemożliwia przesyłania informacji do samej strony internetowej ani do innych usług analiz internetowych.

Więcej informacji na temat wtyczki do przeglądarki blokującej Google Analytics znajdziesz tutaj

Kontakt

Możecie Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami w celu skorzystania ze swoich praw, zadania pytań lub złożenia skargi, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Orifarm. Orifarm podejmie odpowiednie kroki w celu odpowiedzi na pytania, rozpatrzenia wniosków i skarg. Orifarm udzieli odpowiedzi w terminie trzydziestu (30) dni roboczych.

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji:  Orifarm Healthcare Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa

adres e-mail: info@orifarm.com

Ważne informacje

Urząd ochrony danych osobowych w Polsce jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.  Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do prywatności lub złożyć skargę w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu bezpośrednio z nami należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 04 02 2022r.

Zmień ustawienia cookies
Tarcza ochronna, bezpieczeństwo
Ustawienia prywatności
Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.
Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

Przewiń do góry